"Logo Bắc Việt Luật" được cấp độc quyền văn bằng bản quyền tác giả

 

Bản Quynền tác giả: "Bắc Việt Luật" Và mọi trường hợp sử dụng “nhái” có mang tên: “Bắc Việt”, “Luật Bắc Việt”, “Bắc Việt Luật”… cùng với nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn..



Logo của Bắc Việt Luật cũng đã được cục bản quyền tác giả cấp văn bằng bảo hộ đối với tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng.



 
  • TAG :