Luật Bắc Việt được Cục Sở hữu trí tuệ cấp độc quyền bảo hộ cho tên "Bắc Việt Luật + Logo",

 

Luật Bắc Việt được Cục Sở hữu trí tuệ cấp độc quyền bảo hộ cho tên "Bắc Việt Luật + Logo", độc quyền của chúng tôi là một bước tiến lớn trong việc sử dụng thương hiệu có bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Kính Thư - Phòng Sở hữu trí tuệ

Phan Văn Vũ
  • TAG :