Ban hành bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  • 03 tháng 8, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂNỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH
CAO BẰNG_________Số:

3165/2009/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do
- Hạnh p
húc_______________________________Cao Bằng, ngày 22 tháng 12  năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng____________

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân
dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26
tháng 4 năm 2002;Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11
năm 2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại
đất;Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7
năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và
khung giá các loại đất;Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8
năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu
hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12
năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày
16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại
đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;Căn cứ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng
12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV kỳ họp thứ 18 về việc
phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2010 tỉnh Cao Bằng;Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ
trình số 453/TTr-STNMT ngày 21 tháng 12 năm 2009. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết
định này Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và một số quy
định khi áp dụng bảng giá các loại đất để làm căn cứ: Tính thuế sử dụng đất;
thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; tính tiền sử dụng đất và thuê đất khi
giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu
dự án có sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất không
thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; tính
tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây
thiệt hại cho nhà nước.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01
năm 2010.Điều 2.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân
tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

Nơi nhận:- Như điều 2: (để thi
hành);- Văn phòng Chính phủ;- Bộ  Tài nguyên và Môi
trường;- Bộ Tài chính;- Cục Kiểm tra VBQPPL-
Bộ Tư pháp;- TT Tỉnh ủy;- TTHĐND tỉnh;- Đoàn ĐBQH tỉnh;- Ban KTNS - HĐND tỉnh;- Chủ tịch  UBND tỉnh;- Các PCT UBND tỉnh;- Trung tâm Công báo
Tỉnh;- VP: các PVP, các
chuyên viên;- Lưu: VT.TM. UỶ BAN NHÂN DÂNPHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lý Hải Hầu

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD3165UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :