Ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy

  • 28 tháng 7, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE_____


Số:
07/2010/QĐ-UBNDCỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -
Hạnh phúc


______________


Bến Tre, ngày 10 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNHBan hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí
trước bạxe hai bánh gắn máy_______

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày
26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng
nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;Căn cứ Quyết định số 93/TC/QĐ/TCT ngày 21 tháng 01 năm 1997
của Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài
sản ôtô, xe gắn máy;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số
298/TTr-STC ngày 05 tháng 02 năm 2010,


 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết
định này Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy
áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.Điều 2.
Các Ông (bà) Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ
trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Điều 3.
Quyết định này có hiệu
lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số
10/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban
hành bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy và Quyết định số
13/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ
sung bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy./.Nơi
nhận:

- Như Điều 2 (thực
hiện);

-TT-TU, TT .HĐND tỉnh (để báo cáo);- Vụ Pháp chế
- BTC (để báo cáo);

- Cục KTVBQPPL-BTP (để kiểm tra);- CT, các
PCT. UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;- MTTQ và các
Đoàn thể tỉnh;- Sở Tư pháp
(để tự kiểm tra);- Báo Đồng
Khởi, Đài PT-TH tỉnh;- Website
Chính phủ;

- Công báo tỉnh (02 bản), Phòng Tiếp dân;

- N/c TCĐT;

-Lưu: VT.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiếu

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD7UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :