Ban hành mức giá thu viện phí khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  • 28 tháng 7, 2010
  • 77 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành mức giá thu viện phí khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP


___________


Số:
01/2009/QĐ-UBNDCỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________Thành phố Cao Lãnh, ngày 24  tháng 2 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNHBan hành mức
giá thu viện phí khám, chữa bệnhtrên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp____________

 


UỶ BAN
NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 


Căn cứ Luật Tổ chức Hội
đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Thông tư Liên tịch số
14/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính -
Lao động Thương binh và Xã hội - Ban vật giá Chính phủ;


Căn cứ Thông tư Liên tịch số
03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 21 tháng 01 năm 2006 của Liên Bộ Y tế - Tài
chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực
hiện việc thu một phần viện phí;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,


 QUYẾT ĐỊNH:


 


Điều 1. Ban hành kèm
theo Quyết định này Mức giá thu viện phí khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp. Áp dụng cho bệnh nhân đang điều trị nội trú, ngoại trú, kể cả bệnh nhân có
thẻ Bảo hiểm y tế.


Điều 2. Quyết định
này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
1229/QĐ-UBND.HC ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban
hành mức giá thu phí khám, chữa bệnh; Quyết định số 2004/QĐ-UBND.HC ngày 29
tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân  Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá
thu phí khám, chữa bệnh; Quyết định số 41/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 01 năm 2006
của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành mức giá thu phí khám chữa bệnh tuyến
xã.


Giám đốc Sở Y tế có trách
nhiệm triển khai mức giá thu viện phí khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp và theo dõi việc thực hiện thanh, quyết toán thu viện phí theo đúng quy
định.Điều 3.
Chánh Văn phòng
Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


Nơi nhận:


- Như Điều 3;- VPCP (I, II);- Bộ Tài chính;- Cục Kiểm tra văn
bản (Bộ Tư pháp);- TT/TU, TT/HĐND
Tỉnh;- Đoàn Đại biểu Quốc
hội Tỉnh;- CT & các PCT/UBND
Tỉnh;- LĐVP/UBND Tỉnh;- NC (TH, LTPP);- Lưu VT.HS.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)Võ Trọng Nghĩa


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD1UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :