Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  • 03 tháng 8, 2010
  • 75 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CÀ MAU_________Số:
23/2009/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do
- Hạnh p
húc_______________________________

Cà Mau, ngày 18 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNHBan hành quy định giá các loại
đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau___________

  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Căn cứ Luật Tổ chức
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày
03/12/2004;Căn cứ Luật Đất đai
ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Pháp lệnh giá
số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;Căn cứ Nghị định số
188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định
giá đất và khung giá các loại đất;Căn cứ Nghị định số
123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về
phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;Căn cứ Thông tư số
145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về
phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số
123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;Căn cứ Nghị quyết số
10/2009/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban
hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh cà Mau năm 2010;Theo đề nghị của Giám
đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 529/TTr-STNMT ngày 18 tháng 12
năm 2009; QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá các loại đất và Quy định áp dụng Bảng
giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau để sử dụng vào các mục đích:- Tính thuế đối với việc sử dụng
đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;- Tính tiền sử dụng đất và tiền
thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và
Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;- Tính giá trị quyền sử dụng đất
khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các
trường hợp quy định tại Điều 33 cảu Luật Đất đai năm 2003;- Xác định giá trị quyền sử dụng
đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp tổ chức cổ phần hóa, lực chọn
hình thức giao đất có thu tiền sử dụgn đất quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật
Đất đai năm 2003;- Tính giá trị quyền sử dụng đất
để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;- Tính giá trị quyền sử dụng đất
để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phònh, an ninh,
lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39,
Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;- Tính tiền bồi thường đối với
người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo
quy định của pháp luật;* Trường hợp Nhà nước giao đất,
cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử
dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án
có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này.* Quy định này không áp dụng đối
với trường hợp người sử dụng đất thỏa thuận về giá khi thực hiện các quyền
chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử
dụng đất.  
Điều 2.

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường , Giám đốc Sở tài chính, Giám đốc Sở
Xây dựng thông báo, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.Trong trường hợp giá
các loại đất ở những khu vực, vị trí trên địa bàn tỉnh có biến động lớn so với
mức giá quy định tại Bảng giá đất này, thì Liên sở: Tài nguyên và Môi trường –
Tài chính – Xây dựng có trách nhiệm trình UBND tỉnh xem xét quyết định mức giá
mới cho phù hợp.
Điều 3.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân
dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.Quyết định có hiệu lực
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay thế Quyết định số 35/2008/QĐ-UB ngày 19
tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Tài nguyên và Môi
trường;- Bộ Tài chính;- Cục Kiểm tra văn bản
QPPL (Bộ Tư pháp);- Thường trực Tỉnh uỷ;- Thường trực HĐND tỉnh;- CT, các PCTUBND tỉnh;- Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh;- Website CHính phủ;- Website Cà Mau;- Báo Cà Mau;- LĐVP UBND tỉnh;- CV các khối- Lưu: VT. H44/12.TM. UỶ BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH  (đã ký)  Phạm Thành Tươi

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD23UB1.DOC
QD23UB2.XLS

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :