Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  • 03 tháng 8, 2010
  • 71 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH ĐỒNG THÁP_________Số:


28/2009/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do
- Hạnh p
húc_______________________________Thành
phố Cao Lãnh, ngày 21 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định giá các loại
đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
______________  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP


Căn
cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn
cứ Luật Đất đai ngày 10 tháng 12 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16
tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các
loại đất;Căn cứ
Nghị định số
123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2007
của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính
phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;Căn cứ
Nghị quyết số
11/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009  của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VII
về việc thông qua Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2010;


Theo
đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp.
Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 01 năm 2010; thay thế Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng
12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định giá các
loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng tháp.Giao
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây
dựng tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.Điều 3.
Chánh Văn phòng Uỷ
ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


 

 Nơi nhận:

                                                         - Như Điều
3;- VPCP (I,
II);- Các Bộ:
TN&MT,
TC;                                                                                         - Cục Kiểm
tra văn bản (Bộ Tư
pháp);                                                                   - TT/TU,
TT/HĐND Tỉnh;- CT & các
PCT/UBND Tỉnh;- Đoàn Đại
biểu Quốc hội Tỉnh;- Các ban
Đảng và đoàn thể Tỉnh;-
LĐVP/UBND Tỉnh;- NC(TH,
PPLT, NN);- Lưu VT +
Ng.

    
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH
   CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 Trương Ngọc Hân

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD28UB1.DOC
QD28UB2.DOC
QD28UB3.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :