Ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  • 28 tháng 7, 2010
  • 75 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH HẢI DƯƠNG___________


Số: 
03/2009/QĐ-UBNDCỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________


Hải Dương, ngày 20 tháng  3  
năm 2009

 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một
cửa liên thông”
trong giải quyết một số thủ tục đầu tư
đối với các dự án đầu tư
ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Hải Dương___________


 UỶ
BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức
Hội đồng nhân dân
và Ủ
y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn cứ Luật Đầu
tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ
Quyết định

số
93/2007/-TTg
ngày 22 tháng
6
năm 200
7
của
Thủ tướng
Chính phủ
Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ
chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư tại Tờ trình số
386/TT-KHĐT-TĐĐT
ngày
27
tháng
02
năm 200
9, QUYẾT
ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định

thực
hiện cơ chế
“một cửa liên thông”
trong giải quyết
một số
thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài

khu
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10
tháng 4 năm 2009.
Quyết định này thay thế Quyết định số
1019/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 4 năm 2003 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về
trình tự chấp thuận dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
Giám đốc
các
Sở,
ban, ngành
,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,

thành phố,
Thủ tưởng
các
cơ quan,
đơn vị và các nhà đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

./. 


 

Nơi nhận:
- Văn
phòng Chính phủ;
- Các
Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Cục
kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT
Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ
tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như
Điều 3;
- Lãnh
đạo và chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Trung
tâm công báo VP.UBND tỉnh;
- Lưu
VT, Ô Vinh (120b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH 
(đã ký)Phan Nhật Bình
Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD3UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :