Ban hành Quy định về các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

  • 03 tháng 8, 2010
  • 69 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành Quy định về các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY
BAN NHÂN DÂNTÌNH BÌNH THUẬN


_____Số:
01/2010/QĐ-UBNDCỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -
Hạnh phúc


______________


Phan Thiết, ngày 04 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về các
loại đất tại tỉnh Bình Thuận_________ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH
THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Đất đai ngày 26
tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số
188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định
giá đất và khung giá các loại đất;Căn cứ Nghị định số
123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương
pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;Căn cứ Thông tư số
145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương
pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP
ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
188/2004/NĐ-CP;Căn cứ Nghị định số
69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy
hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;Căn cứ Nghị quyết số
85/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
khóa VIII, kỳ họp thứ 13 về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận năm 2010;Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất năm 2010 trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.Điều 2.
Hiệu lực áp dụng1. Quyết định này có hiệu lực
thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số
01/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về
việc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2009 tại tỉnh Bình Thuận.2. Bảng giá đất ban hành kèm
theo Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám
đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận; Thủ trưởng các cơ quan chuyên
môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi
hành./.


 

 Nơi nhận:


- Bộ TN&MT;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ;

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- CT, các PCTUBND tỉnh;

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Ban TTUB Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Như Điều 3;

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;

- Báo Bình Thuận;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, TH, NC, ĐTQH, KT.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH(Đã ký)Huỳnh Tấn Thành

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD1UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :