Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  • 03 tháng 8, 2010
  • 97 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN


ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH_________Số:

102/2009/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do
- Hạnh p
húc_______________________________TP . Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH


Ban hành
Quy định về giá các loại đất trên địa bàn


thành phố
Hồ Chí Minh


________


 ỦY BAN
NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Đất đai ngày 26
tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số
188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định
giá đất và khung giá các loại đất;Căn cứ Nghị định số
123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp
xác định giá đất và khung giá các loại đất;Căn cứ Nghị định số
69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy
hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;Căn cứ Thông tư số
145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương
pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP
ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 188/2004/NĐ-CP;Căn cứ Nghị quyết số
32/2009/NQ-HĐND ngày 09

tháng
12 năm 2009 của

Hội đồng
nhân dân thành phố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
công bố ngày 01 tháng 01 năm 2010;Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo
xây dựng Bảng giá đất

thành phố
tại Tờ trình số
11345/BCĐXDBGĐTP ngày 19 tháng 11 năm 2009, 
QUYẾT
ĐỊNH:


 
Điều 1.

Nay ban hành kèm theo Quyết
định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Quyết định này thay thế Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008
của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh.Điều 3.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ngành thành phố, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức
và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Thủ
tướng Chính phủ;- Bộ
Tài chính;- Bộ
Tài nguyên và Môi trường;- Cục
Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;-
Thường trực Thành
ủy;-
Thường trực HĐND. TP;- Ủy
ban nhân dân thành phố;- Ban
Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP;- Ban
Kinh tế - Ngân sách HĐND. TP;- VPUB:
Các
PVP;- Các
Phòng CV, ĐTMT (5b), TTCB;-
Lưu:VT, (ĐTMT-C) H.

TM. UỶ BAN
NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG
TRỰC
(Đã ký)
Nguyễn Thành Tài

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD102UB1.DOC
QD102UB2.XLS

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :