Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010

  • 03 tháng 8, 2010
  • 72 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY
BAN NHÂN DÂNTỈNH HẢI DƯƠNG_____


Số: 45/2009/QĐ-UBNDCỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -
Hạnh phúc


______________

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2009


 
QUYẾT
ĐỊNHBan hành
Quy định về giá các loại đấttrên địa
bàn tỉnh Hải Dương năm 2010_________  

UỶ BAN
NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ
Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ
Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương
pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP
ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp
xác định giá đất và khung giá các loại đất;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường;Sau khi có ý kiến thống nhất của
Thường trực HĐND tỉnh tại

công văn số
102/CV-TTr ngày 18/12/2009 V/v phúc đáp công văn 1870/UBND-KT của UBND tỉnh,


 
QUYẾT
ĐỊNH:
         Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
Hải Dương năm 2010".Điều 2.

Quyết định này thay thế Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày

20/12/2008 của UBND tỉnh và có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các
sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân
liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:-
VP Chính phủ (để B/c);

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);-
Bộ Tài chính (để B/c);-
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ tư pháp);-
TT Tỉnh ủy (để b/c);-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh;-
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;-
Lãnh đạo VPUBND tỉnh;-
Như Điều 3;-
Trung tâm Công báo (VPUBND tỉnh);-
Lưu VP, Thư (120).TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNHCHỦ TỊCH


 


 (đã ký)  
Nguyễn Thị Minh


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD45UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :