Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2010

  • 03 tháng 8, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2010

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY
BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG
NGÃI
_____


Số:
61/2009/QĐ-UBNDCỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -
Hạnh phúc


______________Quảng Ngãi,
ngày 25 tháng 12 năm 2009


 
QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về
giá các loại đấttrên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi năm 2010___________

  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật
Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Luật
Đất đai ngày 26/11/2003;      Căn cứ Pháp
lệnh Giá ngày 26/4/2004;Căn cứ Nghị
định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá
đất và khung giá các loại đất;Căn cứ Nghị
định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương
pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;Căn cứ
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009
của Chính phủ qui định bổ sung về qui hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;Căn cứ
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009
của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất;Căn cứ Thông
tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá
đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;Căn cứ Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND
ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá X, kỳ họp thứ 22 về
việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
1817/TT-TM&MT ngày 22/12/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1
.
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi năm 2010. Trong
quá trình thực hiện, nếu có biến động (giảm từ 10% hoặc tăng từ 20% trở lên) về
giá một số vị trí đất, khu vực đất, loại đất kéo dài liên tục trong thời hạn 60
ngày thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh trình
HĐND tỉnh thống nhất, làm cơ sở để điều chỉnh giá đất cho phù hợp.Điều 2
.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010 và thay thế Quyết định
số 468/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.Điều 3. Chánh
Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.         
 


Nơi nhận:- Như Điều 3;- Bộ Tài nguyên và môi trường;- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;- Đoàn ĐBQH tỉnh;- CT, các PCT UBND tỉnh;- UBMTTQVN tỉnh; các Hội, đoàn thể;- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh;- VP Tỉnh uỷ, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;- VPUB: PVP, Các phòng N/cứu;  TTCB&TTĐT tỉnh;- Lưu: VT, NN-TN(TV1524).
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 
Nguyễn Xuân Huế

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD61UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :