Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  • 03 tháng 8, 2010
  • 99 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘIỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________


Số: 02/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích
 sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà
ở nông thôn tại
điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà
Nội
________


 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘICăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng
11 năm 2003;Căn cứ Luật Đất đai, Luật Xây dựng ngày 26 tháng
11 năm 2003;Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005;Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các
luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số
92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô;Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày
04/02/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số
181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai năm 2003, số
197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất, số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 về quy hoạch xây dựng, số
17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003, số 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 về quy
chế khu đô thị mới, số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về hướng dẫn thi hành Luật
Khoáng sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, số
84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình
tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải
quyết khiếu nại về đất đai, số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình, số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy
hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; các
Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành về thi hành Luật Đất đai;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường tại Tờ trình số 4580/TTr-TNMT-KHTH ngày 31/12/2009 và của Giám đốc Sở Tư
pháp tại Báo cáo thẩm định số 2175/STP-VBPQ ngày 23/12/2009,
QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.
Ban hành kèm theo
Quyết định này “Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư
nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.Điều 2.
Quyết định này có hiệu
lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày
22/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất,
cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở
nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định
số 42/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về trình tự, thủ
tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh
tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có
vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban
nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
quận, huyện và thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); các tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.


 
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Thường trực Thành ủy;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội HN;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: TN&MT, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, KH&ĐT;

- Các Phó Chủ tịch UBND TP;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Văn phòng Thành ủy;

- Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN;

- Website Chính phủ;

- CPVP, TH, các Phòng CV;

- Trung tâm Công báo (để đăng công báo);

- Báo: Hà Nội mới, KT&ĐT;

- Lưu, TNth, VT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)Vũ Hồng Khanh

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD2UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :