Ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) s

  • 03 tháng 8, 2010
  • 36 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘIỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______


Số: 121/2009/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho
phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa
đất có nhà ở trong khu dân cư nhưngchưa được công nhận là đất ở và đất nông
nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (khôngthuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp
trên địa bàn thành phố Hà Nội
__________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘICăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày
26/11/2003;Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số
92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh
Thủ đô;Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày
29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP
ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của
Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu
hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai;
Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn thi hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày
03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 142/2005/NĐ-CP
ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số
69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng
đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư số
117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định
số 198/2004/NĐ-CP; Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Thông tư số 141/2007/TT-BTC
ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số
120/2005/TT-BTC; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của
Chính phủ;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường tại Tờ trình số 3907/TTr-STNMT-ĐKTK ngày 11 tháng 11 năm 2009; Báo cáo
thẩm định số 1914/STP-VBQP ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNHĐiều 1.
Ban hành kèm theo
Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân
chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân
cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư
(không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.Điều 2.
Quyết định này có hiệu
lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 46/2008/QĐ-UBND
ngày 14/7/2008 của UBND Thành phố Hà Nội.Điều 3.
Chánh Văn phòng UBND
Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện,
thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


 
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đ/c Bí thư Thành ủy;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ XD, Bộ TN&MT, Bộ TC, Bộ Tư pháp (để báo cáo);

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Viện KSND TP, Tòa án ND TP;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Website Chính phủ;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố;

- UBMTTQTP, LĐLĐTP;

- VPUB: Chánh, Phó VP, các phòng chuyên viên, Trung tâm công báo Thành
phố;

- Lưu: VT, TNth.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH  


 


(đã ký)


Vũ Hồng Khanh

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD121UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật