Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 2: Cung cấp VTTB cho trạm 110kV

Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 2: Cung cấp VTTB cho trạm 110kV

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦUA. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng ký thông báo:
Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1
Địa chỉ: Số 3 An Dương – Tây Hồ – Hà Nội
Điện thoại: 04.22161022        Fax: 04.37170971
2. Tên dự án: TBA 110kV Phù Ninh và NR thuộc dự án RD.
B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu 

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức HĐ

Thời gian thực hiện HĐ

1 

Gói 2: Cung cấp VTTB cho trạm 110kV

Đấu thầu rộng rãi quốc tế 1 túi hồ sơ 

666,491.00
VNĐ

571,832.00 USD

Công ty LSIS - VINA 

QĐ số 2596/QĐ-PC1 ngày 9/12/2009 của Công ty điện lực 1

HĐ theo đơn giá

16 tuần

                                                           
Nơi nhận:                                                        BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN
-    Như trên                                                                   TRƯỞNG BAN
-    Lưu TCQT, CBXD                                 

                                                                                    Vũ Anh Phương

  • TAG :