Các khoản thưởng bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu cho nhânn viên các năm 2005, năm 2006 có được hạch toán vào chi phí đế xác định thu nhập chịu thuế không

  • 26 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Tại công văn số 4889/TCT-CS ngày 27/11/2009 Tổng cục Thuế trả lời công văn số 17850/CT-KTNB ngày 14/10/2009 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về các khoản thường bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu cho nhân viên các năm 2005, năm 2006 có được hạch toán vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế không?
Tại công văn số 4889/TCT-CS ngày 27/11/2009 Tổng cục Thuế trả lời công văn số 17850/CT-KTNB ngày 14/10/2009 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về các khoản thường bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu cho nhân viên các năm 2005, năm 2006 có được hạch toán vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế không?


- Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm: “ Tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động, tiền ăn giữa ca, tiền ăn định lượng:


a) Tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước được tính vào chi phí hợp lý theo chế độ hiện hành;


b) Tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho người lao động trong các cơ sở kinh doanh khác được tính vào chi phí hợp lý theo hợp đồng lao động;,”


- Điểm 3 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn các khoản chi phí hợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế dược xác định như sau:


“ 3. Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp; tiền ăn giữa ca theo quy định của Bộ Luật lao động.


3.1- Chi phí tiền lương của cơ sở kinh doanh bao gồm các khoản tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động. Chi phí tiền lương được xác định theo từng loại cơ sở kinh doanh như sau:


a- Đối với doanh nghiệp nhà nước: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động được xác định căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hướng dẫn về chế độ tiền  lương, tiền công và các khoản phụ cấp theo quy định của Bộ Luật lao động.


b- Đối với cơ sở kinh doanh khác: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể.”. Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp được tính vào chi phí khoản tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động khi xác định thu nhập chịu thuế. Còn đối với khoản chi thưởng bằng tiền mặt, bằng cổ phiểu mà trong năm 2005. năm 2006 doanh nghiệp có chi cho nhân viên thì khoản chi này không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thu nhập doanh nghiệp.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :