Chấp nhận HSDT ?


 Công ty X tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp “Đường giao thông tuyến số 5”. Khi lập HSDT, Công ty X phát hiện thấy khối lượng công việc trong HSMT có sự sai khác so với khối lượng trong thiết kế kỹ thuật. Vì vậy, Công ty X đã lập khối lượng mời thầu trong HSDT theo đúng khối lượng thiết kế được duyệt:

 

Hỏi: Trong trường hợp nói trên, HSDT của Công ty X có được coi là hợp lệ không?

Trả lời: Tại khoản 24 Điều 4 của Luật Đấu thầu quy định: HSMT là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị HSDT và để BMT đánh giá HSDT nhằm lựa chọn nhà thầu trúng thầu; là căn cứ cho việc thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Cũng theo quy định tại khoản 25 Điều 4 của Luật Đấu thầu: HSDT là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập theo yêu cầu của HSMT và được nộp cho BMT theo quy định nêu trong HSMT. Theo đó, khi chuẩn bị HSDT, nhà thầu phải tuân thủ theo đúng  yêu cầu của HSMT.

            Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng trong HSMT chưa chính xác so với thiết kế thì theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Mẫu HSMT XL ban hành kèm theo QĐ 731/2008/QĐ- BKH ngày 10/6/2008, nhà thầu có thể thông báo cho BMT và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu. Như vậy, nhà thầu sẽ phải lập hai bảng giá chào, một bảng giá chào theo đúng yêu cầu của HSMT và một bảng giá chào cho phần khối lượng sai khác (theo khối lượng trong hồ sơ thiết kế được duyệt).

            Trong trường hợp nêu trên, Công ty X đã lập HSDT theo đúng yêu cầu của HSMT. Tuy nhiên, sai xót trong việc lập HSMT thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, chấp nhận hay không chấp nhận HSDT của Công ty X là một tình huống trong đấu thầu. Việc xử lý tình huống trong đấu thầu được quy định tại NĐ85/CP. Theo đó, BMT, chủ đầu tư cần báo cáo người có thẩm quyền quyết định trên cơ sở đảm bảo công bằng, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật