Khi nào Chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp?

Gói thầu xây lắp được phê duyệt kế hoạch đấu thầu là chỉ định thầu:- Như vậy Chủ đầu tư phải phát hành và bán hồ sơ yêu cầu cho mấy Nhà thầu?

 

- Nếu chỉ bán cho một Nhà thầu thì không có điều kiện lựa chọn Nhà thầu tốt. Trong trường hợp này thì điều kiện cần của Nhà thầu là gì? Điều kiện đủ là gì?

Trả lời:

Kế hoạch đấu thầu được duyệt là cơ sở pháp lý đầu tiên cần có để tiến hành các hoạt động lựa chọn Nhà thầu: Theo đó hình thức lựa chọn Nhà thầu cho 1 gói thầu sẽ định hướng cho các công việc thực hiện tiếp theo.

            Trường hợp trong KHĐT đã cho phép một gói nào đó được áp dụng hình thức chỉ định thầu thì trình tự các công việc tiếp theo cần theo Điều 41 NĐ85/CP, cụ thể như sau:

1). Chủ đầu tư sẽ phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC) và xác định một Nhà thầu  có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu để Nhà thầu này được nhận HSYC (không phải phát hành HSYC cho vài Nhà thầu để rồi chọn một Nhà thầu. Làm như thế tức là biến hình thức chỉ định thầu thành hình thức đấu thầu hạn chế)

2). Tiếp đó bên mời thầu (BMT) phát hành HSYC, dành thời gian cho Nhà thầu chuẩn bị Hồ sơ đề xuất (HSĐX), đánh giá và đàm phán với Nhà thầu về HSĐX, lập báo cáo kết quả để thẩm định và phê duyệt.

3). BMT tiến hành thương thảo, hoàn thiện Hợp đồng để ký Hợp đồng. Trường hợp gói thầu được phép trong KHĐT là áp dụng hình thức chỉ định thầu nhưng giá gói thầu ≤500 triệu đồng thì chỉ cần BMT chuẩn bị dự thảo Hợp đồng, rồi tiến hành thương thảo, hoàn thiện Hợp đồng, trình Chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký Hợp đồng (Khoản 2 Đ41 NĐ85/CP)

Chỉ định thầu theo như trên vẫn có thể chọn được Nhà thầu tốt (tức đủ kinh nghiệm, năng lực và có giải pháp thực hiện khả thi), tuy nhiên giảm sự cạnh tranh. Vì vậy hình thức này luôn được coi là trường hợp đặc biệt và phải có đủ điều kiện theo quy định mới được xem xét. Ngay khi đủ điều kiện để xem xét chỉ định thầu trong KHĐT thì trong Luật đấu thầu (được sưa đổi bởi Luật số 38/QH12) yêu cầu “phải đảm bảo việc chỉ định thầu hiệu quả hơn đấu thầu”, trong NĐ85/CP (Đ40) yêu cầu “trường hợp không cần thiết chỉ định thầu thì tổ chức đấu thầu theo quy định”.

Như vậy việc áp dụng, sử dụng các quy định pháp luật phụ thuộc rất nhiều vào những con người cụ thể (người xây dựng, người thẩm định, người phê duyệt KHĐT có đề cập tới hình thức chỉ định thầu). Và thường thì phẩm chất con người lại đóng vai trò quyết định./.

Ngày 10/4/2010

TS. Nguyễn Việt Hùng

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật