Chỉ định thầu
Hỏi
: Theo Điều 20 Khoản 1 Điểm đ của Luật Đấu thầu thì gói thầu mua sắm hàng hóa lớn hơn 100 triệu thì chỉ định thầu.

 

Theo Điều 41 NĐ 58/CP Khoản 10 quy định giá gói thầu lớn hơn 150 triệu. 

Liệu hai nội dung trên có mâu thẫu không?

 

Trả lời: Liên quan đến chỉ định thầu quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 20 Luật Đấu Thầu và tại Điều 41 NĐ 58/CP, khoản 10 trả lời như sau:

Tại điểm đ, Khoản 1, Điều 20 Luật Đầu Thầu quy định những trường hợp đủ điều kiện để được xin chỉ định thầu. Đây là cơ sở để chủ đầu tư đề nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu trong kế hoạch đấu thầu đối với một gói thầu cụ thể. Kế hoạch đấu thầu sẽ được thẩm định và cuối cùng được người có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Đối với một gói thầu được xét duyệt  trong kế hoạch đấu thầu là chỉ định thầu thì việc triển khai thực hiện tuân thủ quy định ở Điềm 41 NĐ 58/CP gồm các bước:

-         Lập và phát hành Hồ sơ yêu cầu

-         Chuẩn bị Hồ sơ đề xuất

-         Đánh giá, xem xét Hồ sơ đề xuất  và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu

-         Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu

-         Thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng

Tuy nhiên đối với gói thầu được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu trong kế hoạch đấu thầu mà căn cứ giá gói thầu lớn hơn 150 triệu đồng thì trình tự nêu trên là không cần thiết. Theo Khoản 10, Điều 41 NĐ 58/CP, trình tự thực hiện đối với trường hợp này là như sau:

-         Bên mời thầu chuẩn bị dự thảo hợp đồng rồi thương thảo hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu dự kiến chỉ định thầu.

-         Nếu thương thảo thành công thì bên mời thầu trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Như vậy, Điều 20, Khoản 1, Điểm đ trong Luật Đấu Thầu là quy định về những trường hợp được xem xét để áp dụng hình thức chỉ định thầu. Còn Khoản 10, Điều 41 NĐ 58/CP lại quy định về trình tự thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu lớn hơn 150 triệu đồng khi trong kế hoạch đấu thầu được duyệt cho phép áp dụng phương thức chỉ định thầu.

Ngày 21/11/09

TS.Nguyễn Việt Hùng

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật