Chi phí dự phòng trong giá gói thầu

…”Hiện nay theo quy định tại Nghị định 58 khi phê duyệt giá gói thầu thì chủ đầu phải đưa chi phí dự phòng vào giá gói thầu, tức là giá gói thầu được phê duyệt là bao gồm cả chi phí dự phòng (ví dụ Chi phí xây lắp gói thầu số 1 công trình A là: 2tỷ, dự phòng là 200triệu thì trước đây phê duyệt giá gói thầu thì chỉ phê duyệt phần giá trị chi phí xây lắp là 2 tỷ đồng, nay đưa thêm chi phí dự phòng vào giá gói thầu vậy giá gói thầu này được phê duyệt sẽ là: 2,2tỷ đồng).Như vậy cho tôi hỏi trong quá trình đấu thầu có nhà thầu chào giá dự thầu 2,1 tỷ đồng có được xem là vượt giá gói thầu này hay không (vì chi phí xây lắp là 2 tỷ) và có được xét thầu hay không (điều kiện tiên quyết trong HSMT là vượt giá gói thầu sẽ bị loại). Cơ sở để tính tỷ tỷ lệ giảm giá so với giá gói thầu dựa trên giá gói thầu nào. Cụ thể như trên thì tỷ lệ giảm giá so với giá gói thầu sẽ là: 2,1tỷ/2tỷ hay 2,1tỷ/2,2 tỷ.

Trong trường hợp chỉ định thầu thì khi quyết định chỉ định thầu có đưa chi phí dự phòng vào giá trị chỉ định thầu hay không, hay chỉ định thầu chi phí xây lắp (ví dụ với gói thầu xây lắp) như trước đây?.”

 

Câu trả lời như sau:

Theo quy định thì giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu bao gồm cả chi phí dự phòng. Giá gói thầu là cơ sở để đánh giá, lựa chọn nhà thầu. Việc xác định tỷ lệ giảm giá của các nhà thầu được tính trên cùng một mặt bằng là giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Trong trường hợp chỉ định thầu thì giá gói thầu trong quyết định chỉ định thầu đã bao gồm cả chi phí dự phòng. Việc sử dụng chi phí dự phòng tuỳ thuộc vào hình thức giá hợp đồng và mức độ phức tạp của gói thầu.

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật