Chủ đầu tư phát hành HSYC chậm so với thời điểm đăng báo

Chủ đầu tư phát hành HSYC chậm so với thời điểm đăng báo

 Trong hình thức chào hàng cạnh tranh: Do điều kiện khách quan, Chủ đầu tư phát hành HSYC chậm so với thời điểm đăng báo số đầu tiên 03 ngày thì Chủ đầu tư có cần thiết phải gia hạn thời điểm đóng thầu?

 

Xử lý tình huống:

            Tại NĐ85/CP (Đ43) đã hướng dẫn thực hiện chào hàng cạnh tranh trong HSMT. Theo đó việc đầu tiên là hình thức lựa chọn này phải được duyệt trong HSDT trên cơ sở tuân thủ quy định tại Đ22 của Luật đấu thầu khi triển khai thực hiện thì BMT phải tiến hành thông báo mời chào hàng trên báo đấu thầu 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu để các Nhà thầu quan tâm tham dự. Việc phát hành HS yêu cầu (HS mời chào hàng) cho các Nhà thầu từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo cho tới thời điểm kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đề xuất. Thời gian để Nhà thầu chuẩn bị HS đề xuất tối thiểu là 5 ngày. Thời gian này phải được hiểu là thời gian tối thiểu để NT có khả năng chuẩn bị HS đề xuất từ khi phát hành HS yêu cầu.

            Trở lại với tình huống của bạn, do phát hành hồ sơ yêu cầu chậm 3 ngày so với ngày thông báo đầu tiên (thời điểm phát hành HSYC) do vậy theo quy định trên trong NĐ85/CP cần thông báo cho Nhà thầu được nộp hồ sơ đề xuất chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày phát hành (thực hiện chậm so với thông báo). Có như thế mới đảm bảo được các mục tiêu của công tác đấu thầu./.

Ngày 09/02/2010

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật