Chuyên gia đấu thầu

Tổ chuyên gia đấu thầu- Điều kiện tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu
Tổ chuyên gia đấu thầu- Điều kiện tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu
  • Chuyên gia đấu thầu
  • 15 tháng 7, 2014

Việc thành lập TCGĐT thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư (Điều 61 Luật Đấu thầu). Tuy nhiên điều kiện đối với từng cá nhân là thành viên TCGĐT được quy định tại Điều 9 Luật ...

Quy định về tổ chuyên gia đấu thầu
Quy định về tổ chuyên gia đấu thầu
  • Chuyên gia đấu thầu
  • 15 tháng 7, 2014

Theo Điều 9 Luật đấu thầu sửa đổi bổ sung 2009 quy định: Tuỳ theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia đấu thầu bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật