Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

  • 26 tháng 7, 2010
  • 57 lượt xem
  • 0 bình luận
Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)?Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)?
Tại Công văn số 42/TCT-KK ngày 7/1/2010  của Tổng cục thuếvề việc chuyển đổi từ DNTN thành Công ty TNHH

Ngày 12/11/2009 , Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21/2009/CV-HG của Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Hoàng Giang vướng mắc khi chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:1. Về đăng ký mã số thuế khi chuyển từ DNTN thành Công ty TNHH:
Điểm 1, Mục IV Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì:
"Các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế... Mã số thuế của doanh nghiệp sau chuyển đổi giữ nguyên là mã số thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi."


Trường hợp DNTN Hoàng Giang chuyển đổi thành Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Hoàng Giang thì không được tiếp tục sử dụng mã số thuế cũ mà phải làm thủ tục đăng ký cấp lại mã số thuế mới. Cụ thể như sau:
- DNTN Hoàng Giang phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Mục III, phần II Thông tư số 85/2007TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.- Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Hoàng Giang sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới làm thủ tục để được cấp mã số thuế mới theo quy định tại Mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC.2. Đối với số thuế GTGT còn được khấu trừ của DNTN Hoàng Giang:
Điểm 5 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT bao gồm: " ...5. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa..."


Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp DNTN Hoàng Giang khi thực hiện quyết toán thuế để làm thủ tục đóng mã số thuế có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì DNTN Hoàng Giang được hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng các điều kiện về hoàn thuế theo quy định."Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :