Có bắt buộc phải có chứng chỉ đấu thầu khi ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ?


Người đại diện Chủ Đầu tư ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì có bắt buộc phải có chứng chỉ đấu thầu không?Trả lời:

            Về chứng chỉ đấu thầu được quy định tại Đ9 Luật Đấu thầu và được cụ thể tại Đ5 NĐ85/CP, theo đó “Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, trừ các Nhà thầu”. Theo Đ4 khoản 3 Luật Đấu thầu thì “hoạt động đấu thầu bao gồm các hoạt động của các bên liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu”. Như vậy “hoạt động đấu thầu” là một khái niệm rộng. Để lựa chọn được nhà thầu thì phải dựa trên những căn cứ pháp lý trực tiếp như kế hoạch đấu thầu (với các nội dung như giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng…), HSMT (với các nội dung về yêu cầu đối với 1 gói thầu, TCĐG để so sánh, xếp hạng nhà thầu…), Báo cáo đánh giá HSDT, Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu, Biên bản thương thảo, hoàn thiện HĐ…

Những cá nhân trực tiếp tham gia vào các công việc vừa nêu chính là những người tham gia hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu (thông qua các hình thức lựa chọn như đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu…), do vậy theo quy định phải có chứng chỉ đấu thầu để hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai so với quy định.

            Trở lại với tình huống trên, người đại diện Chủ Đầu tư ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì người đó phải hiểu rằng kết quả lựa chọn nhà thầu đó (trên cơ sở Báo cáo đánh giá và Báo cáo thẩm định) có đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Luật Đấu thầu không, chỗ nào người ký đồng tình với người đề nghị và chỗ nào người ký tự mình quyết định. Và tất nhiên người ký phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chữ ký, về quyết định của mình. Với tầm quan trọng như vậy, thiết nghĩ chẳng cần quy định thì người ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải có hiểu biết, kiến thức về đấu thầu tức là phải có chứng chỉ về đấu thầu. Còn cứ dựa theo quy định tại Điều 5 Nghị định 85/CP thì người ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải có chứng chỉ đấu thầu.

Ngày 22/02/2010

TS. Nguyễn Việt Hùng

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật