Có tiến hành đấu thầu lần 2 được không ?

Có tiến hành đấu thầu lần 2 được không ?

 Trong đấu thầu hạn chế: 
Các Nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đáp ứng được HSMT, trong trường hợp này Chủ đầu tư có thể tiến hành đấu thầu lần 2 được không? Và tiến hành ngay sau đó?

 

Trả lời:

                  Theo Luật đấu thầu tại Đ4 khoản 2 định nghĩa “Đấu thầu là quá trình lựa chọn Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu…trên cơ sở bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”. Tuy nhiên việc lựa chọn nêu trên phải dựa trên kế hoạch đấu thầu (quy định tại Đ6 Luật đấu thầu) được phê duyệt.

                  Việc thực hiện lựa chọn Nhà thầu (từ khâu duyệt HSMT đến kết quả lựa chọn Nhà thầu) đều thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư (Đ2 Luật số 38/2009/QH12). Trong thực tế cũng có 1 vài trường hợp (như tình huống nêu trên) là có nhiều Nhà thầu nộp HSDT nhưng qua đánh giá không chọn được Nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của HSMT căn cứ tiêu chuẩn đánh giá. Đối với tình huống này thì thực hiện theo Đ40 khoản 3 Luật đấu thầu theo đó quy định: “Trường hợp không có Nhà thầu trúng thầu, trong văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải nêu rõ không có Nhà thầu nào trúng thầu và hủy đấu thầu để thực hiện lựa chọn Nhà thầu theo quy định của Luật này”.

                  Hiện trong NĐ85/CP và trong các mẫu HSMT do Bộ KH&ĐT ban hành đều không có hướng dẫn chi tiết hơn, do vậy căn cứ Đ40 khoản 3 trên của Luật đấu thầu thì Chủ đầu tư cần báo cáo đầy đủ, có sự phân tích và đề xuất cách xử lý tiếp theo trình người có thẩm quyền (người duyệt KHĐT) xem xét, quyết định. Một trong những đề xuất của Chủ đầu tư căn cứ hiện trạng, có thể là xin được tổ chức đấu thầu lại với các nội dung trong KHĐT đã duyệt hoặc đề xuất điều chỉnh KHĐT cho phù hợp. Trên cơ sở quyết định của người có thẩm quyền thì Chủ đầu tư sẽ thực hiện việc lựa chọn Nhà thầu theo yêu cầu của KHĐT (đã duyệt trước khi lựa chọn Nhà thầu không thành công hoặc sau khi được bổ sung điều chỉnh) và theo Luật đấu thầu. Không nên coi đây là 1 tình huống thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ đầu tư./.

Ngày 08/02/2010

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật