Công văn của Tổng cục Thuế số 1276/TCT-CS ngày 08/4/2009 v/v thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho DNCX

  • 26 tháng 7, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận  Kính gửi:  Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

            Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục thuế địa phương về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất. Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

 Tại điểm 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định:

  “Mức thuế suất 0% đối với: hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, kể cả hàng gia công xuất khẩu, hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng xuất khẩu.

 a) Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ đã được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam”.

 Tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính (đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính) hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ sau:

           “1.1- Hàng hoá xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu, bán cho doanh nghiệp chế xuất (trừ hàng hoá sử dụng cho tiêu dùng cá nhân)...

          1.2- Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân”.

 Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì chỉ các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng tại doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất 0%. Dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng thuế suất 0%. Như vậy, các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng ở bên ngoài doanh nghiệp chế xuất bao gồm cho thuê nhà, đất, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi, xây dựng nhà ở cho người lao động, dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động không áp dụng thuế suất 0%.

 Trường hợp doanh nghiệp nội địa cung cấp các dịch vụ nêu trên để tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất nếu đã áp dụng thuế suất 0% thì phải điều chỉnh lại và không bị xử phạt chậm nộp.

 Từ ngày 01/01/2009 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

 Tổng cục Thuế thông báo các Cục Thuế địa phương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :