Công văn của Tổng cục Thuế số 2206/TCT-CS ngày 04 tháng 06 năm 2009 về việc thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNDN

  • 26 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luậnKính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

          Trả lời công văn số 1987/CT-TTHT ngày 19/03/2009 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thời điểm xác định doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty Cổ phần Văn hoá Tổng hợp Bến Thành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

          Tại điểm 10, Chuẩn mực số 14: “Doanh thu và thu nhập khác” ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

          “Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

a.      Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua;

b.     Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;

c.     Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

d.     Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

e.      Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Văn hoá Tổng hợp Bến Thành chuyển nhượng 20% số vốn góp của mình tại Công ty Quả Cầu Vàng cho đơn vị khác, việc chuyển nhượng đã hoàn tất vào tháng 11 năm 2006, đơn vị nhận chuyển nhượng đã thực hiện thanh toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng theo hợp đồng, có đầy đủ chứng từ hợp lệ, và bên nhận chuyển nhượng đã tiếp nhận toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ đối với số vốn chuyển nhượng (đã nhận lợi nhuận được chia năm 2006) thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn này của Công ty Cổ phần Văn hoá Tổng hợp Bến Thành được ghi nhận vào thời điểm tháng 11 năm 2006. Đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật tại từng thời điểm và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời cần trao đổi với cơ quan quản lý về đất đai, công sản trên địa bàn để xem xét thêm cơ sở pháp lý, các nghĩa vụ và trách nhiệm về việc góp vốn (Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nay đem góp vốn bằng quyền sử dụng đất), có văn bản báo cáo UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về xử lý nghĩa vụ tài chính sau thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh được biết./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :