Công văn của Tổng cục Thuế số 3547/TCT-HTQT ngày 31/8/2009 về việc Thông báo hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Chính phủ Vương quốc Ô-man

  • 26 tháng 7, 2010
  • 91 lượt xem
  • 0 bình luậnKính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man có hiệu lực;

Căn cứ Điều 29 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập ký ngày 18/4/2008 tại Hà Nội;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định trên như sau:

Hiệp đinh tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man:

Ngày Hiệp định có hiệu lực: từ ngày 01/01/2009

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: từ ngày 01/01/2010

Ngày áp dụng thực hiện tại Ô-man: từ ngày 01/01/2010

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Hiệp định thuế theo đúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên, đồng thời photocopy gửi Hiệp định thuế này cho các tổ chức ủy nhiệm thu để thực hiện./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :