Công văn của Tổng cục Thuế số 842/TCT-KK ngày 12 tháng 3 năm 2009 về việc Xử lý thuế đối với các khoản truy thu và phạt khâu nhập khẩu

  • 26 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luậnKính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 44/CT-TTHT ngày 6/1/2009 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc xử lý về thuế đối với các khoản thuế truy thu và phạt khâu nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý thuế qui định việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được thực hiện như sau:

“a) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót;

b) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế''.

- Tại điểm 5.1, mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế: “Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu có hành vi khai gian, khai sai bị cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện truy thu thuế nhập khẩu thuế GTGT hàng nhập khẩu theo Quyết định xử phạt thì số thuế GTGT truy thu doanh nghiệp công được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế của kỳ phát sinh khoản truy thu đó.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tự phát hiên và kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu (trong thời hạn 60 ngày) do thay đổi mục đích sử dụng (hàng tạm nhập tái xuất sau đó tiêu thụ nội địa hoặc nhập khẩu để sản xuất) thì số thuế nhập khẩu nộp bổ sung doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý, số thuế GTGT nộp bổ sung doanh nghiệp được kê khai khấu trừ theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :