Cung cấp công tơ điện tử nhiều biểu giá

Chủ đầu tư

Công ty Điện lực 3

Bên mời thầu

Công ty Điện lực 3Dự án

Phục vụ SXKD năm 2010

Tên và phạm vi gói thầu

Cung cấp công tơ điện tử nhiều biểu giá

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Nguồn vốn

SXKD năm 2010

Tổng quan dự án

 

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):

Từ ngày

05/03/2010 Đến 23/03/2010

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

Số

393

Đường (thôn)

Trưng Nữ Vương

 

Phường (xã)

Hải châu

Quận (huyện)

Hải Châu

 

Thành phố (Tỉnh)

Quảng Bình

 

  • TAG :