Cung cấp dịch vụ đánh giá, xây dựng cấu hình mạng lõi Vinaphone giai đoạn 2010-2013 - Công ty Dịch vụ Viễn thông – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 Công ty Dịch vụ Viễn thông – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam mời thầu Đánh giá, xây dựng cấu hình mạng lõi Vinaphone giai đoạn 2010-2013. Dự án thuộc nhóm B. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: cung cấp dịch vụ đánh giá, xây dựng cấu hình mạng lõi Vinaphone giai đoạn 2010-2013.THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung: 
1. Tên cơ quan/đơn vị  Công ty Dịch vụ Viễn thông – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Địa chỉ: Đường số 1-khu A-Nam Thành Công
- Điện thoại/Fax/E-mail: +84438359583, Fax: +84437731520  
2. Tên dự án: Đánh giá, xây dựng cấu hình mạng lõi Vinaphone giai đoạn 2010-2013
3.    Loại dự án : Dự án thuộc nhóm B
4. Tên chủ đầu tư:  Công ty Dịch vụ Viễn thông – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp dịch vụ đánh giá, xây dựng cấu hình mạng lõi Vinaphone giai đoạn 2010-2013.  

B. Nội dung thông báo mời thầu 
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 
- Tên Bên mời thầu: Công ty Dịch vụ Viễn thông – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ đánh giá, xây dựng cấu hình mạng lõi Vinaphone giai đoạn 2010-2013.
- Tên dự án: Đánh giá, xây dựng cấu hình mạng lõi Vinaphone giai đoạn 2010-2013.
- Nguồn vốn: chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty
- Hình thức đấu thầu: rộng rãi  quốc tế, 01 túi hồ sơ
- Thời gian bán HSMT từ  9 giờ 00, ngày 22 tháng 03  năm 2010 đến trước 
   10 giờ, ngày 22tháng 04 năm 2010  (trong Giờ hành chính).  
- Địa điểm bán HSMT: Phòng KHCN&PTM, Công ty Dịch vụ Viễn thông – 71 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội, ĐT: +84438359583, Fax: +84437731520
- Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 VNĐ
- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng KHCN&PTM, Công ty Dịch vụ Viễn thông – 71 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội, ĐT: +84438359583, Fax: +84437731520
- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 22/04/2010
- Bảo đảm dự thầu: không được thấp hơn 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu Đồng Việt Nam) hoặc 15.700 USD (Mười lăm nghìn, bảy trăm đôla Mỹ)

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 04 năm 2010 tại  Phòng họp Công ty Dịch vụ Viễn thông – 71 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội.

Công ty Dịch vụ Viễn thông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới 
tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 


 
Hà Nội, Ngày tháng năm 2010
                                      Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

  • TAG :