Đánh giá các Hồ sơ dự thầu


 Trong chấm thầu 1 gói thầu (đấu thầu hạn chế), giá phê duyệt 5,3 tỷ có 3 nhà thầu đều đạt các yêu cầu liên quan trong đó:

 

Nhà thầu A có điểm tiêu chuẩn kỹ thuật 90 điểm giá đề nghị trúng thầu 5,2 tỷ

Nhà thầu B có điểm tiêu chuẩn kỹ thuật 85 điểm giá đề nghị trúng thầu 5 tỷ

Nhà thầu C có điểm tiêu chuẩn kỹ thuật 83 điểm giá đề nghị trúng thầu 4,5 tỷ

Thì tổ chuyên gia đấu thầu xem xét giải quyết thế nào? Căn cứ để đưa đến quyết định đó.

Xử lý tình huống:

Tình huống nêu trên rơi vào gói thầu xây lắp hoặc mua sắm hàng hóa. Việc đánh giá HSDT so sánh, xếp hạng các HSDT phải căn cứ vào HSMT và TCĐG nêu trong HSMT. Theo Luật Đấu thầu (Đ 29) TCĐG để đánh giá về mặt TC/TM nhằm so sánh, xếp hạng các HSDT phải dựa vào “giá đánh giá” (tính tới chi phí trên cùng một mặt bằng)

Giá đánh giá được xây dựng trên cơ sở giá đề nghị trúng thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch) và tính thêm một giá trị bằng tiền các lợi thế (hoặc bất lợi) các HSDT. Trong một số trường hợp các HSDT là cùng một mặt bằng do vậy giá trị tính thêm bằng 0, nên khi đó giá đánh giá bằng giá trị thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (thường xảy ra đối với gói xây lắp). Cách xác định giá đánh giá phải được nêu trong HSMT để tổ chuyên gia căn cứ vào đó tiến hành đánh giá các HSDT. Giả sử trong tình huống trên, trong TCĐG quy định, giá đánh giá bằng giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thì nhà thầu C sẽ xếp thứ nhất và nếu giá đề nghị trúng thầu của C không vượt giá gói thầu thì được đề nghị trúng thầu.

Ngày 21/12/09

TS.Nguyễn Việt Hùng
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật