Đánh giá HSDT có sai lệch nhỏ so với HSMT


 Nếu các HS tham dự thầu của các nhà thầu có sai lệch nhỏ từ các phần chuyên môn khác cũng như đặc tính kỹ thuật trong tiêu chuẩn đánh giá, so với HSMT đưa ra, nhưng không ảnh hưởng lớn đến chất lượng của hàng hoá mặc dù đã có yêu cầu làm rõ, bổ sung thì các HS này Chủ đầu tư có thể chấp nhận được để chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá hay không? Hay vì cứ lỗi vi phạm nhỏ của các nhà thầu có sai lệch nhỏ so với HSMT, không ảnh hưởng đến chất lượng hàng hoá là tiến hành loại ngay để tổ chức đấu thầu lại.

 

 Trả lời:

            Trong đấu thầu thì HSMT là căn cứ pháp lý để Nhà thầu dựa vào đó chuẩn bị HSDT, để Bên mời thầu dựa vào đó đánh giá HSDT và dựa vào đó để tiến hành thương thảo hoàn thiện Hợp đồng và ký Hợp đồng. Theo Luật đấu thầu thì trong tiêu chuẩn đánh giá phải được nêu trong HSDT và đây là công cụ, phương tiện để đánh giá sự đáp ứng của HSDT so với yêu cầu của HSMT. Nếu HSDT không đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT thì có thể dẫn tới bị loại. Tuy nhiên các yêu cầu trong HSMT là đa dạng và khác nhau về bản chất, vì thế các yêu cầu này thường chia ra 3 nhóm (nói về gói MSHH XL):

1. Yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết):

Đối với yêu cầu này Nhà thầu chỉ có thể rơi vào hai trường hợp: Đáp ứng và không đáp ứng

2. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, về mặt kỹ thuật, tài chính thương mại.

3. Yêu cầu khác (được coi là không quan trọng)

Đối với yêu cầu thuộc nhóm 2 thì tuỳ theo công cụ đánh giá (TCĐG). Chẳng hạn khi sử dụng thang điểm thì Nhà thầu chỉ cần đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu (70%, 80%) sẽ được coi là đáp ứng.

Như vậy tình huống nêu trên liên quan tới nội dung về kỹ thuật, khi có những sai khác (sai lệch) so với yêu cầu của HSMT hoặc nội dung trong HSDT là chưa đủ rõ ràng, mập mờ thì bên mời thầu có trách nhiệm yêu cầu Nhà thầu làm rõ HSDT nhưng đảm bảo không thay đổi nội dung cơ bản và giá dự thầu (Đ36 Luật đấu thầu).

Sau khi vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật thì Nhà thầu mới được đánh giá về mặt tài chính thương mại để so sánh, xếp hạng Nhà thầu căn cứ tiêu chuẩn đánh giá chứ không phải cứ làm rõ HSDT xong là được lựa chọn trúng thầu. Những khái niệm “lỗi vi phạm nhỏ” hoặc “sai lệch nhỏ” là thiếu định lượng. Khi đánh giá HSDT cụ thể phải căn cứ vào các yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá nêu trong HSMT cho gói thầu đó để chấp nhận hay loại bỏ Nhà thầu. Đồng thời việc đánh giá HSDT phải thực hiện theo trình tự đánh giá nêu ở Đ35 Luật đấu thầu và việc loại bỏ HSDT phải căn cứ vào Đ45 Luật đấu thầu, chứ không thể loại Nhà thầu  tuỳ tiện theo chủ quan./.

Ngày 19/01/2010

TS. Nguyễn Việt Hùng
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật