Đánh giá HSDT của nhà thầu là liên danh
Hỏi:
 Nhà thầu là liên danh tham gia dự thầu, theo HSMT: Năng lực nhà thầu là năng lực tổng hợp của liên danh (có hợp đồng liên danh)

 

+ Một bên của liên danh (nhà thầu tên M) có năng lực kinh nghiệm đảm bảo yêu cầu của gói thầu, trong HSDT, sơ xuất không đưa ra quyết định thành lập doanh nghiệp (là điều kiện tiên quyết của HSMT).

+ Bên liên danh còn lại (nhà thầu tên N) không đảm bảo đủ năng lực kinh nghiệm của gói thầu mặc dù có đăng ký hợp đồng kinh doanh lĩnh vực của gói thầu (liên danh này đã từng thực hiện gói thầu có tính chất tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn)

Như vậy, liên danh này tham gia gói thầu có bị loại sơ bộ không? (vì một bên liên danh đã vi phạm điều kiện tiên quyết)

Trả lời:

Khi tham gia đấu thầu, nếu nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tạo ra sự cạnh tranh thì thường nhà thầu tham gia độc lập (gọi là nhà thầu độc lập) còn khi đứng 1 mình không đủ sức, không có lợi thế thì nhà thầu hợp tác với nhà thầu khác để tham gia (gọi là nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh M + N)

Việc đánh giá đối với nhà thầu liên danh là căn cứ đánh giá riêng cho từng thành viên (M và N) theo thỏa thuận liên danh nộp cùng HSDT. Trong thỏa thuận liên danh, (quy định NĐ 58/CP, mẫu HSMT do Bộ KH và ĐT ban hành) phải xác định:

- Thành viên đứng đầu liên danh;

- Trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;

- Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên nhưng phải đảm bảo chứng minh được rằng năng lực và kinh nghiệm của từng thành viên là đáp ứng được yêu cầu của HSMT cho phần công việc mà nhà thầu thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh.

* Các thành viên trong liên danh đều là nhà thầu chính do đó cũng phải ký hợp đồng nếu được trúng thầu.

Với quy định như vậy thì trong nhà thầu liên danh (M + N) chỉ cần M hoặc N không đáp ứng được  yêu cầu của HSMT đối với phần việc của mình trong thỏa thuận liên danh thì nhà thầu liên danh (M + N) sẽ được coi là không đáp ứng và bị loại.

Trở lại tình huống mà nêu trên, thấy rằng:

- Thành viên liên danh M vi phạm điều kiện tiên quyết của HSMT nên bị loại, do vậy nhà thầu liên danh (M + N) cũng bị loại.

- Thành viên liên danh N không đảm bảo đủ năng lực và kinh nghiệm đói với gói thầu. Cần làm rõ hai trường hợp:

+ Nhà thầu N không đủ năng lực, kinh nghiệm cho toàn bộ gói thầu, nhưng đủ năng lực và kinh nghiệm đối với phần công việc được phân công trong thỏa thuận liên danh.

+ Nhà thầu N không đủ năng lực và kinh nghiệm tương ứng với phần việc được công ty thỏa thuận liên danh.

Dù trường hợp nào xảy ra thì do 1 thành viên M đã không đáp ứng được yêu cầu của HSMT (về điều kiện tiên quyết) thì việc nhà thầu N có đáp ứng hay không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm  đối với phần việc của mình trong liên danh trở nên không còn ý nghĩa.

Nghĩa là nhà thầu liên danh (M + N) được đánh giá là không đáp ứng được yêu cầu của HSMT và sẽ không được đánh giá tiếp.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật