Đánh giá khả năng đáp ứng hồ sơ mời thầu

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG HỒ SƠ MỜI THẦU

                                       Bộ phận: Phòng tiếp thị và Đấu thầu, Ban ĐHXL 

                                       Gói thầu số …………………..

BM-07-02

 

 

 

 

 

 

TT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

MỨC YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỂ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ ĐÁP ỨNG (ĐẠT)

KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA

NHÀ THẦU

ĐÁNH GIÁ

(Đạt/ K.đạt)

ĐV ĐÁNH GIÁ XÁC NHẬN

1

Các yêu cầu về thi công

 

 

 

 

 

     Kinh nghiệm

 

 

 

 

 

     Công nghệ

 

 

 

 

 

     Kỹ thuật

 

 

 

 

 

     Tiến độ

 

 

 

 

2

Các yêu cầu về thiết bị

 

 

 

 

 

     Thiết bị sẵn có

 

 

 

 

 

     Khả năng đầu tư­

 

 

 

 

3

Các yêu cầu về nhân sự

 

 

 

 

 

     Cán bộ phụ trách

 

 

 

 

 

     Cán bộ kỹ thuật

 

 

 

 

 

     Công nhân chuyên nghành

 

 

 

 

4

Các yêu cầu về tài chính

 

 

 

 

 

     Vốn l­ưu động

 

 

 

 

 

     Hồ sơ tài chính

 

 

 

 

 

     Khả năng huy động

 

 

 

 

5

Kế hoạch

 

 

 

 

 

     Liên danh

 

 

 

 

 

     Sử dụng thầu phụ

 

 

 

 

6

Các vấn đề khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đánh giá:

  FORMCHECKBOX FFFFFFFF6504000018000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ĐÁP ỨNG                                                                                FORMCHECKBOX FFFFFFFF6504000018000000000000000000000000000000000000000000000000000000  KHÔNG ĐÁP ỨNG

 

 

 

 

 

 

 

Hà nội, ngày    tháng    năm

 

 

TR­ƯỞNG PHÒNG TT-ĐT

 

BAN ĐIỀU HÀNH XÂY LẮP

 

                 

 

 

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật