Đào tạo cấp chứng chỉ định giá xây dựng

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là một trong những nội dung quan trong nhằm đảm bảo mục tiêu hiệu quả của dự án đầu tư, vì vậy đòi hỏi những cá nhân tham gia hoạt động quản lý chi phí đầu tư phải có kiên thức và trình độ chuyên môn phù hợp, trên cơ sở đó Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ quy định những cá nhân tham gia công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dưng phải có chứng chỉ kỹ sư định giá (Hạng 1, 2) theo quy định.

 

  BVL- DVL  được Bộ xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo và cấp chứng nhận về nghiệp vụ định giá xây dựng là cơ sở để xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá

NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

bao gồm 10 chuyên đề với thời lượng là 84 tiết)

 

1. Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (12 tiết) bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1.1 Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình: Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai;

1.2 Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

1.3 Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;

1.4 Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

1.5 Điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

2. Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá xây dựng (4 tiết) bao gồm các nội dung sau:

2.1 Khái niệm về định giá xây dựng;

2.2 Những đặc điểm của thị trường xây dựng, của sản phẩm xây dựng và công nghệ xây dựng đến công tác định giá xây dựng;

            2.3  Nội dung, nhiệm vụ định giá xây dựng;

            2.4 Chế độ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng, tư vấn quản lý chi phí;

2.5 Mối quan hệ giữa giá xây dựng công trình với độ dài thời gian xây dựng, chất lượng công trình xây dựng;

            2.6 Quản lý công tác định giá xây dựng.

3. Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết) bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

            3.1 Lập kế hoạch chi phí chuẩn bị dự án;

            3.2 Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án;

3.3 Phương pháp xác định suất vốn đầu tư;

            3.4 Phương pháp xác định chỉ số giá;

3.5 Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án;

            3.6 Phương pháp đánh giá rủi ro và hiệu quả của dự án.

4. Chuyên đề 4: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (16 tiết) bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

            4.1 Phương pháp xây dựng định mức xây dựng;

            4.2 Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình;

            4.3 Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy;

            4.4 Phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng;

4.5 Cách sử dụng các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật trong định giá xây dựng.

5. Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (8 tiết) bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

           5.1 Nguyên tắc, căn cứ, trình tự đo bóc khối lượng:

5.2  Phương pháp đo bóc khối lượng và sử dụng kết qủa đo bóc khối lượng trong công tác định giá xây dựng.

           5.3 Kiểm soát khống chế chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình.

6. Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (4 tiết) gồm các nội dung sau:

7. Chuyên đề 7: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (8 tiết) bao gồm các nội dung sau:

8. Chuyên đề 8: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng (8 tiết) bao gồm các nội dung sau:

9. Chuyên đề 9: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết) bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

10. Chuyên đề 10: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (8 tiết) bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 * Dịch vụ gia tăng sau khóa học: kết thúc khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng do BVL LAWFIRM cấp, đây là một trong những điều kiện để được Sở Xây dựng cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. BVL LAWFIR sẽ hỗ trợ thủ tục pháp lý cho học viên trong việc hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ.

    Ngoài ra, BVL LAWFIR cũng sẽ cung cấp dịch vụ theo ủy quyền của học viên để xin cấp Chứng chỉ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (phải trả phí)

 

 ------------------------------------ 

Liên hệ để tham gia lớp đào tạo Đấu thầu
01686319999 - Mr Vũ -  dauthau@bacvietluat.vn  - www.Luatdauthau.net   

 


  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật