KIẾN THỨC THẦU

Kế hoạch đấu thầu mẫu
Kế hoạch đấu thầu mẫu
 • Kế hoạch đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

KHO BẠC NHÀ NƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNGĐộc lạp – tự do – hạnh phúcSố: 109/KBCB - TVQT  Cao bằng, ngày 24 tháng 02 năm 2010KẾ HOẠCH ĐẤU THẦUA. Thông tin ...

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng
Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng
 • Sơ tuyển đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 42 và Chương III của Luật Đấu thầu, Mục 2 Chương VI của Luật Xây dựng.2. Trường hợp thương ...

Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả đấu thầu
Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả đấu thầu
 • Kết quả đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Trình duyệt, thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn thực hiện theo quy định tại Điều 37, Điều 39 của Luật Đấu thầu và Điều 58, Điều 59 Nghị định này.2. Việc phê ...

Thương thảo hợp đồng trong đấu thầu
Thương thảo hợp đồng trong đấu thầu
 • Kết quả đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Trên cơ sở quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng. 2. Nội dung thương thảo hợp đồnga) Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi ...

Đánh giá hồ sơ dự thầu
Đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, kể cả dịch vụ tư vấn xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu khác nêu ...

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, kể cả dịch vụ tư vấn xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, không yêu cầu kỹ thuật cao: a) Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật: sử dụng thang ...

Chuẩn bị đấu thầu
Chuẩn bị đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

 1. Lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu a) Đối với đấu thầu rộng rãi: - Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời quan tâm bao gồm các nội dung sau đây để yêu cầu nhà thầu quan ...

Áp dụng sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
Áp dụng sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
 • Sơ tuyển đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thầu.2. Trường hợp cần áp dụng sơ tuyển đối với các gói thầu không thuộc quy định tại ...

 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Thẩm định kế hoạch đấu thầua) Thẩm định kế hoạch đấu thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định này.b) Cơ quan, tổ ...

Trình duyệt kế hoạch đấu thầu
Trình duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Trách nhiệm trình duyệtChủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt, đồng thời gửi cho cơ quan, tổ chức thẩm định; trường hợp ...

Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu
Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Việc phân chia dự án thành các gói thầu được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Luật Đấu thầu, bảo đảm quy mô gói thầu không quá nhỏ hoặc quá lớn làm hạn chế sự tham gia ...

Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Quyết định đầu tư và các tài liệu là cơ sở để quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các công việc chuẩn bị dự án thì căn cứ theo ...

Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng
Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 1/4/2006, tiếp theo ngày 29/9/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2006/NĐ - CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Tuy ...

Các phương thức đấu thầu như thế nào
Các phương thức đấu thầu như thế nào
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC. Đấu thầu một túi hồ ...

Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu
Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãiĐấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông ...

Tổng quan về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Tổng quan về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Không có mục tiêu, bạn sẽ khó đi đến đích. Trước khi tham gia một khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ như: đấu thầu, quản lý dự án, kỹ sư định giá… Dưới đây là đề mục các nội dung về ...

Các mục tiêu cơ bản của công tác đấu thầu của Việt Nam
Các mục tiêu cơ bản của công tác đấu thầu của Việt Nam
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Tăng cường cạnh tranh trong đấu thầu Một trong những yếu tố đạt được hiệu quả của công tác đấu thầu là phải bảo đảm được quy luật cạnh tranh theo cơ chế thị trường. Trong hoạt động ...

Các mục tiêu chung của công tác đấu thầu:
Các mục tiêu chung của công tác đấu thầu:
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Tất cả các hệ thống đấu thầu mua sắm công trong một nền kinh tế hiện đại đều nhằm đạt được tất cả hoặc hầu hết các mục tiêu chung sau đây Các mục tiêu căn bản, bao gồm: Kinh tế ...

Tầm quan trọng của đấu thầu trong bối cảnh hội nhập kinh tế kinh tế quốc tế
Tầm quan trọng của đấu thầu trong bối cảnh hội nhập kinh tế kinh tế quốc tế
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu- rộng vào nền kinh tế Thế giới. Điều đó càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đấu thầu theo quy định của pháp luật. Trước đây, ...

Vai trò và tầm quan trọng của đấu thầu
Vai trò và tầm quan trọng của đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

 Công tác đấu thầu đóng góp những thành tựu to lớn cho sự phát triển kinh tế, thể hiện vai trò quan trọng trong các hoạt động củakinh tế thị trường, cụ thể vai trò của hoạt động đấu ...