KIẾN THỨC THẦU

Bảo lãnh dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Bảo lãnh dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Kính gửi: _____________________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Căn cứ vào việc ______ [Ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là “nhà ...

Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu gói thầu xây lắp
Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu gói thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Tên nhà thầu: _________________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong ...

Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Tên nhà thầu: ______________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng ...

Thỏa thuận liên danh hồ sơ mời thầu xây lắp
Thỏa thuận liên danh hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

THỎA THUẬN LIÊN DANH _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: ____________________ [Ghi tên dự án] Căn cứ (2) ___________ [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ...

Giấy ủy quyền hồ sơ mời thầu xây lắp
Giấy ủy quyền hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

GIẤY ỦY QUYỀN Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ____, tại ________ Tôi là ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện ...

Đơn dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Đơn dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

ĐƠN DỰ THẦU _____, ngày ____ tháng ____ năm ______ Kính gửi: _______________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời ...

Nội dung xác định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
Nội dung xác định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ Căn cứ tính chất của từng gói thầu mà quy định các yếu tố để xác định giá đánh giá theo Bảng dưới đây cho phù hợp. Stt Nội dung Căn cứ xác định 1 Xác ...

Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ Chương này bao gồm TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (trường hợp không áp dụng sơ tuyển), TCĐG về mặt kỹ thuật, nội dung ...

Bảng dữ liệu đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Bảng dữ liệu đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ sự ...

Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

TRÚNG THẦU Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 1. Có hồ sơ dự thầu hợp lệ; 2. Được đánh ...

Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Mở thầu 1. Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến của ...

Nộp hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Nộp hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT 1. HSDT bao gồm các nội dung nêu tại Mục 9 Chương này. HSDT phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách niêm phong do nhà thầu ...

Chuẩn bị hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp
Chuẩn bị hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU Ngôn ngữ sử dụng HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng ngôn ngữ như ...

Yêu cầu về thủ tục đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Yêu cầu về thủ tục đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU Mục 1. Nội dung đấu thầu 1. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu ...

Bảo lãnh tiền tạm ứng
Bảo lãnh tiền tạm ứng
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG _____, ngày ____ tháng ___ năm _____ Kính gửi: _____________ [Ghi tên chủ đầu tư] (sau đây gọi là chủ đầu tư) [Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng] Theo điều khoản về tạm ...

Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

_____, ngày ____ tháng ___ năm _____ Kính gửi: _____________ [Ghi tên chủ đầu tư] (sau đây gọi là chủ đầu tư) Theo đề nghị của ______ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng ...

Mẫu hợp đồng đấu thầu
Mẫu hợp đồng đấu thầu
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

MẪU HỢP ĐỒNG (Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa) _______, ngày ___ tháng ___ năm ____ Hợp đồng số: ___________ Gói thầu: _______________ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự ...

Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA  YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều 1. Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới ...

Yêu cầu về mặt kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được ...

Yêu cầu về cung cấp
Yêu cầu về cung cấp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP PHẠM VI CUNG CẤP Trong Chương này, bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại ...