Đấu thầu rộng rãi- Đấu thầu rộng rãi là gì?

Đấu thầu rộng rãi  được Luật Xây dựng (1/7/2004) và Luật Đấu thầu (1/4/2006) quy định như sau:

Đấu thầu rộng rãi trong hoạt động xây dựng nhằm để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình và không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Trước khi phát hồ sơ mời thầu, các thông tin về: Kế hoạch đấu thầu; thông báo mời thầu sơ tuyển, kết quả sơ tuyển; thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi; danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thấu... văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành cùng các thông tin liên quan khác phải được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý Nhà nước về đấu thầu. Sau đó các thông tin trên có thể đăng tải các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo thuận tiện trong việc tiếp cận của các tổ chức và cá nhân có quan tâm.

Bên mời thầu phải cung cấp hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu. Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng (quy định tại điều 5 và điều 18 Luật Đấu thầu).

Luật Xây dựng còn quy định: Bên dự thầu “Đấu thầu rộng rãi” chỉ được tham gia khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với loại cấp công trình theo điều kiện thông báo bên mời thầu. Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả xét thầu, giá trúng thầu (điều 99 Luật Xây dựng).
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật