Gói thầu 16: Dây cáp điện, FCO, CSV và cách điện các loại. Gói thầu 17: Tủ hợp bộ trung thế

Chủ đầu tư

Công ty Điện lực 3

Bên mời thầu

Công ty Điện lực 3Dự án

Phục vụ SCTX và DPSX năm 2010

Tên và phạm vi gói thầu

Gói thầu 16: Dây cáp điện, FCO, CSV và cách điện các loại. Gói thầu 17: Tủ hợp bộ trung thế.

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Nguồn vốn

Chi phí SXKD năm 2010

Tổng quan dự án

 

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):

Từ ngày

05/03/2010 Đến 23/03/2010

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

Số

393

Đường (thôn)

Trưng Nữ Vương

Phường (xã)

Hòa Thuận Đông

Quận (huyện)

Hải Châu

Thành phố (Tỉnh)

Đà Nẵng

 

  • TAG :