Gói thầu cung cấp tụ bù trung thế và thiết bị đóng cắt bảo vệ tụ bù

Chủ đầu tư

Công ty Điện lực 3

Bên mời thầu

Công ty Điện lực 3Dự án

Phục vụ lắp đặt tụ bù trung thế năm 2010

Tên và phạm vi gói thầu

Cung cấp tụ bù trung thế và thiết bị đóng cắt bảo vệ tụ bù

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Nguồn vốn

Khấu hao cơ bản năm 2010

Tổng quan dự án

 

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):

Từ ngày

05/02/2010 Đến 25/02/2010

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

Số

393

Đường (thôn)

Trưng Nữ Vương

 

Phường (xã)

Hải châu

Quận (huyện)

Hải Châu

 

Thành phố (Tỉnh)

Đà Nẵng

 

  • TAG :