Gói thầu: "Mua bảo hiểm thiết bị điện tử chuyên dùng thuộc Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI"

Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI Thuộc Cục tần số vô tuyến điện mời thầu gói thầu: "Mua bảo hiểm thiết bị điện tử chuyên dùng thuộc Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI". Nguồn vốn : Kinh phí thường xuyên năm 2010

 

    CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

     TRUNG TÂM TẦN SỐ VTD                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  KHU VỰC VI                      

                                                                             Nghệ an, ngày  19  tháng   năm 2010

 

 MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

Trung tâm tần số  vô tuyến điện khu vực VI Thuộc Cục tần số  vô tuyến điện

Địa chỉ:  Số 19  Đại lộ Lê  Nin Ph ường H ưng Phúc TP-Vinh Nghệ An có nhu cầu mua bảo hiểm thiết bị điện tử chuyên dùng cho số tài sản  đang sử dụng năm 2010 như sau:

Tên gói thầu: "Mua bảo hiểm thiết bị điện tử chuyên dùng thuộc Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI"

Nguồn vốn: Nguồn  kinh phí chi th ường xuyên  năm 2010

Hình thức  lựa chọn Nhà thầu Hình  thức  Chào hàng cạnh tranh

Trung tâm  tần số  vô tuyến điện khu vực VI mời các đơn vị bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An có đầy đủ tư  cách pháp nhân tham gia chào hàng cạnh tranh:

Thời gian nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh: từ  ngày 21/4/2010 đến  15 giờ ngày 28/4/2010.

Mọi chi tiết  xin liên hệ: Phòng Hành chính tổng hợp Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI

 

 

                                                                                       GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                 Nguyễn Thế C ường

 

 

 

 

  • TAG :