UBND Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

UBND Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 06 tháng 12 năm 2010 đến ngày 09 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên bên mời thầu: UBND Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
- Tên dự án: Mua sắm thiết bị dạy nghề Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2010
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 06 tháng 12 năm 2010 đến ngày 09 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính)
- Địa chỉ phát hành: Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu - Khu 2 - TT Than Uyên - Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu.
Số điện thoại: 0231.3783.929
- Hạn cuối  tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 7h30, ngày 10  tháng 12 năm 2010 tại Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
HSĐX sẽ được mở công khai vào 8h (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 12 năm 2010 tại: Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
UBND huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên

                                                                                           Than Uyên, ngày 03 tháng 12 năm 2010
                                                                                            TM. UBND HUYỆN THAN UYÊN





                                                                                                                Phan Bá Quyết

  • TAG :