Gói thầu Mua sắm thiết bị thí nghiệm phục vụ SXKD năm 2009

Chủ đầu tư

Công ty Điện lực 3

Bên mời thầu

Công ty Điện lực 3Dự án

Mua sắm thiết bị thí nghiệm phục vụ SXKD năm 2009

Tên và phạm vi gói thầu

Thiết bị thí nghiệm

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Nguồn vốn

Khấu hao cơ bản năm 2010

Tổng quan dự án

 

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):

Từ ngày

31/03/2010 Đến 16/04/2010

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

Số

393

Đường (thôn)

Trưng Nữ Vương

Phường (xã)

Hoà Thuận Đông

Quận (huyện)

Hải Châu

Thành phố (Tỉnh)

Đà Nẵng

Điện thoại

0511.2210376

Fax

0511.3625071

 

  • TAG :