kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 01 Lập BCKTKT công trình Nhà làm việc CNĐ Hớn Quản của Điện lực Bình Phước Gói thầu: Gói thầu số 01: Lập BCKTKT công trình Nhà làm việc CNĐ Hớn Quản

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 01: Lập BCKTKT công trình Nhà làm việc CNĐ Hớn Quản 

Nội dung thông báo mời thầu

 

Tiêu đề:

Gói thầu số 01: Lập BCKTKT công trình Nhà làm việc CNĐ Hớn Quản

Tên gói thầu:

 Gói thầu số 01: Lập BCKTKT công trình Nhà làm việc CNĐ Hớn Quản

Tên dự án:

Nhà làm việc CNĐ Hớn Quản

Nguồn vốn:

Đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Hai túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Theo tỉ lệ phần trăm

Địa điểm phát hành:

Phòng Tài Chính kế toán - Điện lực Bình Phước

Thời gian phát hành:

Từ 7 giờ 0 phút 19/04/2010 đến 13 giờ 30 phút 07/05/2010

Giá bán:

200 000 ( hai trăm ngàn ) Việt Nam Đồng

 

 

         

 

  • TAG :