Gói thầu số 01/ Mua bơm kim tiêm thuộc dự án: Dự án Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam

 

Ban quản lý Dự án Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nam Định mời thầu : Gói thầu số 01/ Mua bơm kim tiêm thuộc dự án: Dự án Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước


 

UBND TỈNH ĐINH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

Nam ĐỊnh, Ngày 10 thang 04 năm 2010

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Định

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01/ Mua bơm kim tiêm

- Tên dự án: Dự án Phòng chống HIV/AIDS ở Việt do Ngân hàng Thế giới tài trợ

- Nguồn vốn: Vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 gi 00 ngày 22 tháng 04 năm 2010 đến 08 gi 00 ngày 24 tháng 05 năm  2010 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Ban quản lý Dự án Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nam Định

+ Số 162 Đư ờng Trần Nhật Duật - TP Nam Định

+ Điện thoại: 0350.3831622 * Fax: 0350.3631650

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng).

- Địa điểm nhận HSDT: Văn phòng Ban quản lý Dự án Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Định

- Thời điểm đóng thầu: Chậm nhất là trư ớc 08 giờ 00 ngày 24 tháng 5 năm 2010 tại Văn phòng Ban quản lý Dự án Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nam Định

+ Số 162 Đư ờng Trần Nhật Duật - TP Nam Định

+ Điện thoại: 0350.3831622 * Fax: 0350.3631650

-         Bảo đảm dự thầu: 29.000.000 VNĐ (Hai mư ơi chín triệu đồng chẵn).

 

Nơi nhận:

- Như  trên;

- L ưu DA.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Văn Quang

 

  • TAG :