Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà làm việc CNĐ Bù Gia Mập Gói thầu: Gói thầu số 02: Lập BCKTKT công trình Nhà làm việc CNĐ Bù Gia Mập

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 02: Lập BCKTKT công trình Nhà làm việc CNĐ Bù Gia MậpNội dung thông báo mời thầu

 

Tiêu đề:

Gói thầu số 02: Lập BCKTKT công trình Nhà làm việc CNĐ Bù Gia Mập

Tên gói thầu:

 Gói thầu số 02: Lập BCKTKT công trình Nhà làm việc CNĐ Bù Gia Mập

Tên dự án:

Nhà làm việc CNĐ Bù Gia Mập

Nguồn vốn:

Đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Hai túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Theo tỉ lệ phần trăm

Địa điểm phát hành:

Phòng Tài chính kế toán - Điện lực Bình Phước

Thời gian phát hành:

Từ 7 giờ 0 phút 19/04/2010 đến 13 giờ 30 phút 07/05/2010

Giá bán:

200 000 ( hai trăm ngàn ) Việt Nam Đồng

 

  • TAG :