Gói thầu: Gói số 4 Cung cấp RTU và thiết bị viễn thông-giai đoạn 2 (bao gồm lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và kết nối với các Trung tâm Điều độ)

Thông báo mời thầu: Thông báo mời thầu đấu thầu quốc tế: Gói số 4 Cung cấp RTU và thiết bị viễn thông-giai đoạn 2 (bao gồm lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và kết nối với các Trung tâm Điều độ)Nội dung thông báo mời thầu

 

Tiêu đề:

Thông báo mời thầu đấu thầu quốc tế: Gói số 4 Cung cấp RTU và thiết bị viễn thông-giai đoạn 2 (bao gồm lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và kết nối với các Trung tâm Điều độ)

Tên gói thầu:

 Gói số 4 Cung cấp RTU và thiết bị viễn thông-giai đoạn 2 (bao gồm lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và kết nối với các Trung tâm Điều độ)

Tên dự án:

Nâng cao năng lực các Trung tâm Điều độ lưới điện truyền tải

Nguồn vốn:

SXKD: Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Hai túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm phát hành:

Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia, 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian phát hành:

Từ 8 giờ 0 phút 07/04/2010 đến 14 giờ 0 phút 11/06/2010

Giá bán:

2 800 000 ( hai triệu tám trăm ngàn ) Việt Nam Đồng

 

  • TAG :