Thông báo mời thầu cho gói thầu: Tư vấn giám sát thi công Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng

 Mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham dự            Tên gói thầu:  Tư vấn giám sát thi công

            Thuộc dự án: Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng

            Nguồn vốn của gói thầu:       Vốn ngân sách thành phố

            Bên mời thầu:            BQL DA xây dựng Thành phố Đà Nẵng

            Phương thức đấu thầu:        Hai túi hồ sơ

            Hình thức đấu thầu:   Đấu thầu rộng rãi

            Thời gian bán HSMT:           dự kiến 15/03/2009-30/4/2009

            Địa điểm bán HSMT:            BQL DA Xây dựng TP ĐN 01 Thanh Long Đà Nẵng và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng- 47 Ngô Gia Tự

            Giá bán một bộ HSMT:        1000000 VNĐ

            Thời điểm đóng thầu:           08:30 am ngày 30/04/2009

 

 

  • TAG :