Hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

  • 28 tháng 7, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TÀI CHÍNH_________
Số: 79/2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2007
 
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền
phạt
quản lý và sử dụng tiền thu từ xử
phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực
hàng hải 
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
Sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính hướng
dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực hàng hải như sau: I. THU, NỘP TIỀN PHẠT,
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN LAI THUTIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH
CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI  
1. Việc thu, nộp tiền phạt và quản lý, sử dụng biên lai thu tiền
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải thực hiện theo quy định tại Nghị
định số 124/2005/NĐ-CP ngày 6/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu
tiền phạt, quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính và quy định tại
Phần A, khoản 1 Phần B Mục II Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ
Tài chính hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 124/2005/NĐ-CP.
Toàn bộ tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
hàng hải được để lại 100% cho ngân sách địa phương để sử dụng cho mục đích bảo
đảm an toàn hàng hải và nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản 741, chương
021, loại 09, khoản 3, mục 051, tiểu mục 02.
2. Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vi phạm hành chính trong
lĩnh vực hàng hải trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xử
phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền có trách nhiệm nộp tiền vào Kho
bạc Nhà nước (trừ trường hợp thu tiền phạt trực tiếp theo quy định) ghi trong
quyết định xử phạt. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể nộp tiền phạt bằng ngoại
tệ chuyển đổi theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định tại thời
điểm nộp tiền phạt. Thời hạn nộp tiền phạt không quá 10 ngày kể từ ngày được
giao quyết định xử phạt.
 
II. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU
TỪ XỬ PHẠT
VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
VỰC HÀNG HẢI
1. Việc phân bổ tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực hàng hải được thực hiện như sau:
- Trích 20% đưa vào cân đối chung của ngân sách địa phương.
- Trích 5% cho Kho bạc Nhà nước để phục vụ cho việc tổ chức thu
tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
- Phần còn lại được cấp lại cho Cảng vụ hàng hải để sử dụng vào
mục đích bảo đảm trật tự an toàn hàng hải tại địa phương.
2. Đối với nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính cấp lại cho
Cảng vụ hàng hải, được sử dụng chi cho các nội dung sau:- Chi mua sắm trang
thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn hàng hải. Việc mua sắm
trang thiết bị thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành.- Tuyên truyền, phổ
biến hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về bảo vệ công trình hàng hải và an toàn
hàng hải.
- Chi cho công tác tổ chức đoàn kiểm tra các hoạt động trong
lĩnh vực hàng hải:
- Chi bồi dưỡng cho lực lượng thường xuyên tham gia công tác bảo
đảm trật tự an toàn hàng hải, mức chi không quá 700.000đồng/người/tháng.
- Chi thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi
phạm hành chính trên địa bàn.
- Chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán
bộ Thanh tra hàng hải, cán bộ, nhân viên của Cảng vụ hàng hải trực tiếp làm công
tác bảo đảm trật tự an toàn hàng hải.
- Chi sơ kết, tổng kết, khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an
toàn hàng hải theo quy định.
- Chi sửa chữa phương tiện, xăng dầu phục vụ tuần tra, kiểm soát
- Chi thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu phục vụ
cho việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
- Chi khác phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn hàng hải.
Mức chi cho các nội dung nêu trên được thực hiện theo tiêu
chuẩn, chế độ, định mức do nhà nước quy định, đối với những nội dung chưa quy
định mức chi thì Thủ trưởng đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định
của mình.
 
III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN
TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
Việc lập kế hoạch sử dụng và quyết toán tiền thu từ xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải được thực hiện như sau:
- Các đối tượng được thụ hưởng tiền thu xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực hàng hải theo qui định tại Thông tư này, căn cứ vào tình
hình sử dụng tiền thu phạt của năm trước và dự kiến thu phạt trong năm để lập kế
hoạch sử dụng theo chế độ quy định gửi Sở Tài chính nơi phát sinh nguồn thu phạt
vi phạm hành chính để thẩm định, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem
xét, quyết định kế hoạch chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính. - Hàng tháng, Kho bạc
Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông báo bằng
văn bản cho Sở Tài chính về số tiền thu của địa phương từ xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực hàng hải của tháng trước. Căn cứ số tiền phạt thu được
trong lĩnh vực hàng hải do Kho bạc Nhà nước thông báo, Sở Tài chính phân bổ, cấp
phát kịp thời kinh phí cho đối tượng thụ hưởng theo tỷ lệ quy định. Cuối năm,
các đơn vị thụ hưởng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng
hải làm quyết toán gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh phê
duyệt.
- Số tiền thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải sử
dụng không hết trong năm được chuyển sang năm sau sử dụng cho công tác bảo đảm
trật tự an toàn hàng hải.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng
Công báo, thay thế Thông tư số 60/2000/TT-BTC ngày 20/6/2000 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thủ tục thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực hàng hải. Những quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền
thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải trước đây trái với quy
định của Thông tư này đều bị bãi bỏ.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:- Thủ
tướng và các phó Thủ tướng CP (để b/c);- Văn
phòng Quốc hội;- Văn
phòng Chủ tịch nước;- Văn
phòng Chính phủ;- Văn
phòng TW và các ban của Đảng;- Các
Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;-Toà án
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;-
HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW- Sở
Tài chính, cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Các
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;- Cục
Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Kiểm
toán nhà nước-
Website của Chính phủ- Công
báo;-
Website Bộ Tài chính
- Lưu:
VT, Vụ Pháp chế .
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG(Đã ký)
Trần Văn Tá

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmTT79BTC.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :